سفارش تبلیغ
صبا ویژن
راه خون

ای قــــــدس ، آهسته تر فریـــاد بزن

مبادا فریادت سازمانشان را بی خواب کند

ای قــــــدس ، آهسته تر فریـــاد بزن

بگذار حکام عرب پادشاهیشان را بکنند

ای قـــــــدس

از فریـــاد جمارانــــی تو بود کــه

حسنــی مبــارک ، نامبـــارک شد

قذافـــی ، اضافـــی شـــد

اسرائـــیل ، اوهــــن  اوهــــن من بیت العــنــکبـــوت شد

ای قــــــدس ، آهسته تر فریـــاد بزن

کدام آزاد مرد است که از فریاد جمارانی تو

قلب سالم دارد ؟

ای قـــــــدس

جـــام زهر بهــانه بــود

پیر جمـــــاران از داغ تو

به روح ا... پیــــوست

ای قـــــــدس

فریاد برار و مرا از بیت النفس خویش آزاد کن


موضوع مطلب :
ارسال شده توسط ابراهیم جعفری در ساعت 12:10 عصر | نظر